PRIVACYVERKLARING

De Nederlandse Vegetariërsbond, de initiatiefnemer van LekkerVega.nl, respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

De Vegetariërsbond verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

VEGETARIËRSBOND

Nederlandse Vegetariërsbond, gevestigd aan Celebesstraat 80, 1094 ET Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lekkervega.nl en www.vegetariers.nl
webredactie@vegetariers.nl
Celebesstraat 80
1094 ET Amsterdam
020-3300044

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Nederlandse Vegetariërsbond verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (o.a. voor het tonen van meer relevante advertenties op Facebook)
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webredactie@vegetariers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Nederlandse Vegetariërsbond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Nederlandse Vegetariërsbond analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Nederlandse Vegetariërsbond volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Nederlandse Vegetariërsbond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlandse Vegetariërsbond) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Nederlandse Vegetariërsbond bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

IP adres

Voor alle categorieën registreren we je IP-adres om spam van 1 adres te voorkomen. Dit ip adres slaan we op volgens de bewaartermijnen behorende bij de categorie.

Voor inschrijving als lid, donateur of abonnee of bij de afname van producten

Alle persoonsgegevens (Voor- en achternaam, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer)  volgens de wettelijke termijnen die onder andere door de belastingdienst worden geëist, bewaard.

Inschrijving voor nieuwsbrieven:

Hiervoor bewaren we alleen een naam en e-mailadres. Deze bewaren we zolang de nieuwsbrief wordt verstuurd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief waarvoor wordt ingeschreven

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederlandse Vegetariërsbond deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nederlandse Vegetariërsbond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nederlandse Vegetariërsbond jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Facebook voor het mogelijk maken om te reageren op onze shows en recepten
 • Facebook voor het plaatsen van relevantere advertenties

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nederlandse Vegetariërsbond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nederlandse Vegetariërsbond gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Op de pagina cookiesverklaring vind je een overzicht van de gebruikte cookies

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nederlandse Vegetariërsbond en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webredactie@vegetariers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nederlandse Vegetariërsbond wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Nederlandse Vegetariërsbond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webredactie@vegetariers.nl